1. Rekisterinpitäjä

Napteekki Oy (2275481-5)
Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu
puh. 0407070172, 0405877880

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Matero
puh. 040 587 7880 tai marko@napteekki.fi
Tietosuojavastaavana toimii Marko Matero

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisterin tarkoitus on Napteekki Oy:n tuottamien kuntoutuspalveluiden käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Tietoja säilytetään lain edellyttämällä tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään tiedot henkilöistä, jotka ovat käyttäneet Napteekki Oy:n kuntoutuspalveluita. Rekisteri pitää sisällään asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Napteekki Oy:n käyttämät ja tuottamat lomakkeet, käyntitiedot/hoitotiedot, palvelun toteutusta koskevat suunnitelmat sekä lausunnot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tiedot on saatu hänen omaiseltaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilöitä koskevia rekisterin tietoja luovutetaan palvelun käyttäjän tai hänen huoltajansa kirjallisella luvalla.

8.  Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna tietosuojavastaavalle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.